ایران آزاد

را تصور کن

ستمکاری و بیدادگری
زبون ترین و بی مقدارترین دشمن آزادی است
راستی و درستی
بلند پایه ترین دوست و همزاد آزادی
است
اندیشکده آوای آزادی

روایتی واقعی از فرھنگ غنی ایران و ایرانیان

بیش از چھار دھه است که جمھوری اسلامی تنھا به فروپاشی فرھنگ ایران و مرگ ایران کمر بسته. آنچه امروز، یادآور حکومت 42 ساله ایران است چیزی جز خشونت و کشتار و زندان و در یک کلام، استبداد نیست.
اندیشکده آوای آزادی برآن است تا فرھنگ، خواسته ھا و در یک کلام چھره واقعی جامعه ایران را با حضور زنان و مردانی فرھیخته، آگاه و ایران دوست به جھان و سیاستمداران فعال در عرصه ھای بین المللی بشناساند و آینه تمام نمای امروز و دیروز ایران باشد.

صدای مردم بی صدا

میخواھیم صدای مردم ایران باشیم.
ما می توانیم منعکس کننده صدای آزادیخواھی و دادخواھی مردم ایران به دولتمردان دنیای آزاد باشیم.

اندیشکده آوای آزادی موجودیت خود و اهدافش را بر این اساس و خواسته ها بيان و عرضه میکند.

ماموریت ما

ماموریت ما

اندیشکده آوای آزادی موجودیت خود و اهدافش را بر این اساس و خواسته ها بپان و عرضه میکند.

برنامه های ما

home-hear-you

ما صدای شما را میشنویم

Remembrance copy

بخاطر بسپار