ما صدای شما را میشنویم

ما بازگو کننده درد جامعه ای خواھیم بود که به سر حد انفجار رسیده است.

- اندیشکده آوای آزادی، بازتاب دھنده فریادھا، شریک و طنین بخش درد کولبر کُرد و يا سوخت بر بلوچ پیر و جوانی است که در زیر بار فقر ناشی از بی کفایتی و فساد نھادینه شده در رژیم جمھوری اسلامی، سینه اش آماج گلوله ھای داغ مزدوران بسیجی و سپاھی است.

- اندیشکده آوای آزادی، بازگو کننده درد و رنج کارگریست که به دلیل عدم پرداخت دستمزدش، ماه ھاست که در فقر مطلق زندگی می کند.

- باز گو کننده چھره کودکان کار است. ھمان که می بایست به جای زندگی در خیابانھای پر از بیرحمی و التماس برای لقمه ای نان، در آموزشگاھھا و کلاسھای درس باشد.

- طنین افکن صدای فریاد جوانِ آموزش دیده و تحصیل کرده ایست که ھیچ امیدی برای آینده خود، در برابر سیاست ھای قرون وسطایی، ظالمانه و تبعیض گرای جمھوری اسلامی، که تنها معیارش درجه تعھد به نظام است، متصور نیست.

- صدای دگرباشانی است که شخصیت انسانی شان ھر روز زیر تبر تعصب و کوته فکری نابود میشود.

- و صدای زنان و مردان آزاده ایست که بدلیل اعتقادات شان به دیگر باورھای مذھبی از ادامه تحصیل و احراز مشاغل دولتی و ادامه حیات محرومند.

اندیشکده آوای آزادی ھمراه با درک تمام این بلايا ، ھدف و آمالش به تصویر کشیدن و روشن کردن ھر چه بیشتر این زوايا و حقایق دردناک، جھت پرورش فکر، القا و روشن کردن اذھان سیاستگذاران غربی، بالاخص امریکاست.

آيا جھان ھنوز به تنفس مصنوعى جمھوری اسلامى در حال فروپاشى ادامه خواھد داد و میلیاردھا دلار برای ادامه ایجاد جو رعب وحشت توسط دیکتاتورھای رژيم ایران علیه ایرانیان ارسال خواھد کرد؟